தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    (வி) தூக்கு ; ஒன்றிலிருந்தெடு ; தொடங்கு ; அங்கீகரி ; ஆராய்ந்தெடு ; இசையெடு தெரிந்துகொள் ; சும ; வாந்தியெடு .

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • VI. v. t. take, lift up, தூக்கு; 2. bear, carry, சும; 3. take away, carry off, எடுத்துக்கொண்டு போ; 4. assume (as a shape etc.); 5. select, choose, தெரிந்துகொள்; 6. buy, வாங்கு; adopt (as sentiment) அங்கிகரி; 8. undertake, enter upon, தொடங்கு; 9. speak highly of மேம்படுத்துரை; 1. bring up, வளர்; v. i. (in comb.), rise, happen etc. as வாந்தியெடு, vomit; பசி எடு, be hungry, etc. 2. invade, படையெடு; 3. be associated with, பொருந்து; 4. be high as the forehead, prominent as the nose or the ear, மேல்நோக்கியிரு. அதை எடுத்துப்பேசினான், he took up the subject. அவருக்குப் பசியெடுத்தது, he got hungry. எடுகூலி, porterage, hire for carrying. எடுத்தாப் போலே, எடுத்தபடி, suddenly, without previous notice. எடுத்தார் கைப்பிள்ளை, எடுப்பார்கைப் பிள்ளை, -ப்பாலகன், one who is easily influenced by others; one who has no opinion of his own. எடுத்துக்கொண்டு போக, to take away, to carry away. எடுத்துக்கொள்ள, to take for one's own use, to accept, admit. எடுத்துப்போட, to separate from the rest, to cast away, to turn. எடுத்து விட, to lift a burden up and lay it upon a cart etc; to lift up a fallen person, to set up a person. எடுத்துரைக்க, to quote from a book. எடுத்தெறிந்து பேச, to speak insolently; to disregard one's advice or commands. எடுபட, எடுபட்டுப்போக, எடுப்புண்டு போக, to be taken away, to be abolished. எடுபடுகிற சரக்கு, saleable commodities. எடுபட்டவள், எடுபட்டுப்போனவள், a lewd woman, excommunicated from society. எடுபட்டுப் போனான், he is gone, he disappeared; he is displaced. எடுப்பிக்க, to cause to raise, or to lift up. எடுப்பு, v. n. taking; 2. elevation, superiority; 3. buried treasure; 4. insolence, arrogance, pride; 5. insolence abusive words; 6. (music) time when a song is begun as compared with the time when thalam begins; 7. plot of cultivated land; 8. adoption, தத்து. எடுப்புத்தேர், a portable shrine in which idols are borne about, opp. to இழுப்புத்தேர், a car moving on wheels and drawn by people. கல்லெடுப்பு, a funeral rite. தெய்வபக்தியின் வேஷம் எடுக்க, to make a show of piety. தொழில் எடுக்க, to enter upon an occupation; to suspend one from office. பாரமெடுக்க, to carry a load. பேரெடுக்க, to get a good name. பேரெடுப்பு, celebrity, fame. வயிறெடுக்க, வயிறு கடுப்பெடுக்க, to have a looseness. வாயால் (வாயில்) எடுக்க, வாந்தி யெடுக்க, to vomit. கடல் கொந்தளிப்பெடுக்க, the sea to be stormy. வெறி எடுத்தவன், one who is become drunk. நாற்றமெடுக்க, to begin to emit foul odour. ஈடுமெடுப்பு மற்றது, that which has nothing either equal to or superior to itself; that which is unrivalled.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தூக்கு.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • 6. eTu= எடு take, remove, pick up; take (a class)

வின்சுலோ
  • [eṭu] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To take up, lift up, raise, தூக்க. 2. To take off, take away, extract, take out, remove a stain, dirt, humor, &c., or one body from another, chemically, or otherwise combined, ஒன்றிலிருந்தெடுக்க. 3. To undertake, take in hand, enter upon, தொடங்க. 4. To adopt--as a sentiment, &c., receive, take--as one's own, அங்கீகரிக்க. 5. To take a subject, to discourse, write, think on, look out, find a place in a book, &c., ஆராய்ந்தெடுக்க. 6. To adduce (an ar gument), ஒன்றையெடுத்துப்பேச. 7. To strike (a sound), pitch the key-note, to try the lightness of a bow-string by striking it, இசையெடுக்க. 8. To select, choose, (as a spot, for a house, a well, &c.), தெரிந்துகொ ள்ள. 9. To buy, purchase (chiefly appli cable to cloth), வாங்க. 1. To bear, carry, sustain, சுமக்க. 11. To weigh in a balance, நிறுக்க. 12. ''v. n. [in combination.]'' To rise, extend itself, become spread, or liffused, to be attacked with pain, &c., மயக்கமெடுக்க. 13. To swell, heave, rise in billows, எழும்ப. 14. To keck, puke, vomit, வாந்தியெடுக்க. எடுக்கத்தொடுக்கவிடான். He will not let me begin; spoken figuratively in allusion to the discharge of arrows. எடுப்பாரும் பிடிப்பாருமுண்டானாலிளைப்புந்தவிப்பும் மெத்தத்தோன்றும். Where there are many attendants much trouble is experienced. பிள்ளைக்குமூக்கெடுக்க. To raise or force out the upper part of the nose of an infant-- as a nurse by pressing with two fingers. அரசனாலயமெடுத்தான். The king has built a temple. இந்தப்பாரமெடுக்கமாட்டேன். I am unable to carry this load. அதையெடுத்துப்பேசினான். He took up the subject. யானைதும்பிக்கையினாலேபணத்தையெடுக்கும். The elephant will take up a small coin with his proboscis. ஏரியெடுத்துப்போகிறது. The water of the lake has carried away its embankment. இதினாலிலாகிரியெடுக்கும். This will cause intoxication. சோற்றிலிருக்கிறகல்லையெடுக்கமாட்டாதவன்மோக னக்கல்லைத்தாங்குவானா. Will he who cannot pick out a stone from rice be able to lift the stone architrave of a temple vesti bule? i. e. he who is incapable of little matters must be incapable of great ones. விழுந்தவனையெடாமலுதைக்கலாமா. Is it pro per to kick, instead of raising, a fallen man? இந்தச்சீலையையெந்தக்கடையிலெடுத்தாய். In what bazaar did you buy this cloth? புல்லெடுக்கிறதரை. Ground covered with an exuberant growth of grass.