தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தொண்டு ; சிறைப்பட்டோர் செய்யும் வேலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறைப்பட்டோர் செய்யும் வேலை. (J.) 2. Convict labour;
  • கூலி. (R. T.) Wage;
  • தொண்டு. மங்கையர்க் கூழியஞ்செய்வது (திருப்பு. 548). 1. Service due to a deity, a guru, or a superior by birth; natural obligation, obligation of a slave to his master;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. service, ministry, office, function, தொண்டு. ஊழியக்காரன், ஊழியன் (fem. ஊழியக் காரி) a servant; a slave. ஊழியஞ்செய்ய, to serve, minister.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
தொண்டு.

வின்சுலோ
  • [ūẕiym] ''s.'' Services due to a deity, a guru, a superior by birth, or natural obligation, the obligations of a slave to his master, and sometimes those of a child to his parents, தொண்டு. ''(c.)'' 2. ''[prov.]'' Convict labor, தெருவூழியம். உமக்குநான்செய்யவேண்டியவூழியமென்ன..... Have you any commands to give me (the language of compliment though among equals)?

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. ஊழ். [T. ūḍigamu,K. ūḻiga, M. ūḻiyam.] 1. Service due to a deity,a guru, or a superior by birth; natural obligation,obligation of a slave to his master; தொண்டு. மங்கையர்க் கூழியஞ்செய்வது (திருப்பு. 548). 2. Convictlabour; சிறைப்பட்டோர் செய்யும் வேலை. (J.)
  • n. Wage; கூலி. (R. T.)