தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊற்றுப் பெயர்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊற்றெழுமிருகவுள் (கல்லா. 4). See ஊற்றுப்பெயர்-.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < ஊற்று+. See ஊற்றுப்பெயர்-. ஊற்றெழுமிருகவுள் (கல்லா. 4).