தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊரை வலப்பக்கமாகச் சுற்றி வருதல் ; உலாவருதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊர்கோலம். Procession on festive occasions round a town or village, the course of such processions being such that the village is always to one's right side;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Procession on festive occasions round a town orvillage, the course of such processions beingsuch that the village is always to one's rightside; ஊர்கோலம்.