தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. பொன்னூர்வரைதனில் (சிவக். பிரபந். கோடீச்சுர. 241). Elephant;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஊர்- +. Elephant; யானை. பொன்னூர்வரைதனில் (சிவப். பிரபந்.கோடீச்சுர. 241).