தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊரைக் கொள்ளையிடுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊர்க்கொள்ளையிடுதல். (இறை, 1, பக். 18.) To sack a village;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < id. +. Tosack a village; ஊர்க்கொள்ளையிடுதல். (இறை. 1,பக். 18.)