தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊரைச்சார்ந்த இடம். ஊரும் ஊரிருக்கையும். (S.I.I.ii, 19). Land adjoining a village;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஊர் +. Landadjoining a village; ஊரைச்சார்ந்த இடம். ஊரும்ஊரிருக்கையும் (S.I.I. iii, 19).