தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அசபா மந்திரம். (திருமந். 1611.) The ajapā mantra;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • -- S159 --
    ஊர்க்கணக்கர்ஜூவிதம் ūrkkaṇakkar-jīvitamn. < ஊர்க்கணக்கன் +. An ancient tax;பழைய வரிவகை. (S. I. I. v, 374.)
  • n.< ஊமை + ஆ +. The ajapā mantra; அசபா மந்திரம். (திருமந். 1611.)