தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஊமச்சி ; கடல்மீன்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நந்தைவகை. (W.) 3. Cockle, Cardium edule;
  • ஊமைப்பெண். 1. Dumb woman;
  • கடல்மீன்வகை. 2. Trunk-fish, light brown, Ostracion cornutus;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A dumb woman, ஊமைப்பெண். 2. [''as'' ஊமச்சி.] Cockles.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Dumbwoman; ஊமைப்பெண். 2. Trunk-fish, lightbrownOstracion cornutus; கடல்மீன்வகை.3. CockleCardium edule; நத்தைவகை. (W.)