தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கடல்மீன்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கடல்மீன்வகை. Trigger-fish, buff in colour, Monocanthus scriptus;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Trigger-fish, buff in colourMonocanthusscriptus; கடல்மீன்வகை.