தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மூங்கைத்தன்மை , பேச இயலாமை ; ஒலிக்குறைவு ; ஒலியின்மை ; ஒரு வாத்தியம் ; கீரி ; உறுப்புக்குறை எட்டனுள் ஒன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மூங்கைத்தன்மை. கூன்செவி டூமை (திருவிளை. எல்லாம். 10). 1. Dumbness;
 • வாயிலி. உன்மகடா னூமையோ (திவ். திருப்பா. 9). 2. Dumb person;
 • ஒலிக்குறைவு. ஊமைப்பணம். 3. Dullness of sound, as in a coin that has no proper ring;
 • ஒரு வாச்சியம். ஊமை சகடையோ டார்ந்த வன்றே (கம்பரா. பிரமாத்.5). 4. An ancient war drum;
 • கிரி. (அக. நி.) 5. Mongoose;
 • சிப்பி. (நாமதீப.) 1. Conch;
 • ஊமச்சி. (நாமதீப.) 2. Roman snail;
 • மெய்யெழுத்து. ஊமை வியஞ்சனமெய் (பேரகத். 27). 3. Consonant;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. dumbness, muteness, மூகம்; 2. a dumb person, மூகன்; 3. a mongoose, கீரி; 4. an ancient war-drum, ஒரு வாத்தியம். ஊமை கண்ட கனாப்போல, like the dream of a dumb person. ஊமைக்காயம், internal injury from blows (without wound on the skin) (not revealable). ஊமைக்கட்டி, a blind boil; colloquially, mumps. ஊமைத்தனம், dumbness. ஊமைத் தேங்காய், a cocoanut whose water does not sound when shaken. ஊமையன், ஊமன் (fem. ஊமச்சி, ஊமைச்சி) a dumb person. ஊமை யெழுத்து, a consonant, being mute; 2. the mystic syllable "Om".

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மூகை.

வின்சுலோ
 • [ūmai] ''s.'' Dumbness, மூகை. 2. Unsounding--as a coin that will not ring, ஒலியின்மை. 3. A dumb person, ஊமன். ஊமைகண்டகனாப்போலிருக்கின்றது. It is like the dream of a dumb person (not reveala ble).

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < ஊம். [K. ūme, M. ūma.]1. Dumbness; மூங்கைத்தன்மை. கூன்செவி டூமை(திருவிளை. எல்லாம். 10). 2. Dumb person; வாயிலி.உன்மகடா னூமையோ (திவ். திருப்பா. 9). 3. Dullnessof sound, as in a coin that has no proper ring;ஒலிக்குறைவு. ஊமைப்பணம். 4. An ancient wardrum; ஒரு வாச்சியம். ஊமை சகடையோ டார்த்த வன்றே (கம்பரா. பிரமாத். 5). 5. Mongoose; கீரி. (அக. நி.)
 • n. 1. Conch; சிப்பி. (நாமதீப.) 2. Roman snail; ஊமச்சி. (நாமதீப.) 3.Consonant; மெய்யெழுத்து. ஊமை வியஞ்சனமெய்(பேரகத். 27).