தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உறுதியாய் நடத்தல் ; கோலை ஊன்றி நடத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உறுதியாய்நடத்தல். (W.) 1.To walk firmly so as to quicken one's gait;
  • காலைப்பதியவைத்து நடத்தல். 2. To walk cautiously, as on slippery ground, or as one regaining the use of his legs;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. +. 1. To walk firmly so as to quickenone's gait; உறுதியாய்நடத்தல். (W.) 2. To walkcautiously, as on slippery ground, or as oneregaining the use of his legs; காலைப்பதியவைத்துநடத்தல்.