தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இருமல்நோய் , சயரோகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஷயரோகம். Tuberculosis; consumption, as a wasting disease;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கபவியாதி.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Consumption, கய ரோகம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஊன் +.Tuberculosis; consumption, as a wasting disease; க்ஷயரோகம்.