தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வரிவகை. (S. I. I. V, 330.) A tax;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.A tax; வரிவகை. (S. I. I. V, 330.)