தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஓர் இனிப்புக் கூழ் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகை யுணவு. (J.) Kind of pasty pudding;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Kind of pasty pudding; ஒருவகை யுணவு. (J.)