தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சமையற்காரன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சகையற்காரன். அவர்பா லூட்டுவான் றனைவிட்டார் (பெரியபு. திருநாவுக். 55). One who prepares food;cook;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. One whoprepares food; cook; சமையற்காரன். அவர்பாலூட்டுவான் றனைவிட்டார் (பெரியபு. திருநாவுக். 55).