தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவரைவகை. (L.) Shrubby bean, m. sh., Phaseolus psoralcoides;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +prob. அவரை. Shrubby bean, m. sh.Phaseoluspsoralcoides; அவரைவகை. (L.)