தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிறர்சொல்லைக் கேட்டதற்கும் 'சரி' என்று குறிப்பதற்கும் அடையாளமாக 'ஊ' என்று சொல்லுதல். Loc. To say ū in token of following a narration or speech, or in indication of one's agreement;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. Tosay ū in token of following a narration or speech, or in indication of one's agreement; பிறர்சொல்லைக் கேட்டதற்கும் 'சரி' என்று குறிப்பதற் கும் அடையாளமாக 'ஊ' என்று சொல்லுதல். Loc.