தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊகம் புல்லின் முள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஊகம்புல்லின் முள். Spiny thorn of brookstick-grass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஊகை +. Spinythorn of broomstick-grass; ஊகம்புல்லின் முள்.