தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நிறைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நிறைதல். பெருமண் ணுவாவும் பேராப் பல்படை (பெருங். உஞ்சைக். 58, 106). To fill in;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. prob. உவா.To fill in; நிறைதல். பெருமண் ணுவாவும் பேராப்பல்படை (பெருங். உஞ்சைக். 58, 106).