தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : உவர்நிலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • களர்நிலம். (பிங்.) Saline soil;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உவர்க்களம்.

வின்சுலோ
  • --உவர்நிலம், ''s.'' Brack ish, sterile land, உப்புநிலம். 2. Land where salt forms either naturally or by art, உப்புவிளையுநிலம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உவர் +. Saline soil; களர்நிலம். (பிங்.)