தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கலக்குதல் ; மிதித்தல் ; உழுதல் ; விளையாடுதல் ; கொன்று திரிதல் ; வெல்லுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிதித்தல். அவரைக்கழலவுழக்கி (கலித். 106, 18). 2. To trample down, tread upon;
  • கொன்று திரிதல். சினஞ்சிறந்து களனுழக்கவும் (மதுரைக். 48). 3. To ravage, devastate;
  • கலக்குதல். பேரகழியி னுழக்கிய கரிகள் (நைடத. நகர. 2). 1. To disturb, stir up;
  • பழகுதல். (நாநார்த்த.) To be used or accustomed to;
  • உழுதல். (பிங்.) -intr. விளையாடுதல். உரவுத்திரையுழக்கியும் (பட்டினப். 101). 4. To plough; To play

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
உழக்கல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 5 v. tr. 1. To disturb, stir up; கலக்குதல். பேரகழியி னுழக்கிய கரிகள் (நைடத. நகர. 2). 2. To trample down, treadupon; மிதித்தல். அவரைக்கழலவுழக்கி (கலித். 106,18). 3. To ravage, devastate; கொன்று திரிதல்.சினஞ்சிறந்து களனுழக்கவும் (மதுரைக். 48). 4. Toplough; உழுதல். (பிங்.)--intr. To play; விளையாடுதல். உரவுத்திரையுழக்கியும் (பட்டினப். 101).
  • 5 v. tr. < உழ-. Tobe used or accustomed to; பழகுதல். (நாநார்த்த.)