தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பின்னம். 1. Fraction;
  • பசு. 2. Cow;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < lūnaka.(நாநார்த்த.) 1. Fraction; பின்னம். 2. Cow;பசு.