தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெருங்கிப் படர்ந்த கொடித் திரள் ; விழற்புல்

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விழற்புல். (நாநார்த்த.) a kind of grass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ulapa. Viḻal, a kindof grass; விழற்புல். (நாநார்த்த.)