தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வண்டுவகை. Loc. A kind of bee;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. A kind of bee; வண்டுவகை.Loc.