தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காவட்டம்புல். (நாநார்த்த.) Citronella grass;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < rohiṣa.Citronella grass; காவட்டம்புல். (நாநார்த்த.)