தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெண்காரம். (சங். அக.) Borax;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Borax; வெண்காரம். (சங். அக.)