தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உப்பின்றி உண்ணுங் கைம்மை நோன்பு. Tinn. An observance in which widows in mourning abstain from salted food;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+ இல் neg. + prob. பாரணை. An observance inwhich widows in mourning abstain from saltedfood; உப்பின்றி உண்ணுங் கைம்மை நோன்பு. Tinn.