தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இருதிறத்தாரும் ஒப்புக்கொள்கை. உபயானுசம்மதமாய் நிச்சயித்த தொகை. Loc. Consent of both parties to an agreement;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + anu +. Consent of both parties to an agreement; இருதிறத்தாரும் ஒப்புக்கொள்கை. உபயானுசம்மதமாய் நிச்சயித்த தொகை. Loc.