தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வடமொழி ஸ்காந்தபுராணத்தின் ஒரு பகுதியினின்று கோனேரியப்பமுதலியார் மொழிபெயர்த்துப்பாடிய தமிழ் நூல். A Tamil poetic version by Kōnēri-yappa-mudaliyār of the last kāṇda of the Sivarahasyakhaṇda of the Skānda-purāṇa,

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. A Tamil poetic version by Kōnēri-yappa-mudaliyār of the last kāṇḍa of the Siva-rahasyakhaṇḍa of the Skānda-purāṇa, வடமொழி ஸ்காந்தபுராணத்தின் ஒரு பகுதியினின்று கோனேரியப்பமுதலியார் மொழிபெயர்த்துப்பாடிய தமிழ்நூல்.
  • -- 0424 --
    *உபதேசப்பஃறொடை upatēca-p-paḵ-ṟoṭain. < id. +. A Šaiva Šiddhānta treatiseby Taṭciṇāmūrtti-tēcikar, one of panṭāra-cat-tiram, q.v.; தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகரியற்றிய ஒரு பண்டாரசாத்திரம்.