தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  துணைக் காரணம் ; அடிப்படை ; கடமை ; தலையணை ; நோன்பு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அவையிதற்கே யுபதானமாகும் (பாரத. இராச. 4). See உபாதானகாரணம்.
 • தலையணை. (திவா.) 1. Pillow, cushion;
 • அஸ்திவாரம். (W.) 2. Foundation;
 • விரதம். (நாநார்த்த.) Religious observance;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (உப) pillow, cushion, தலையணை, 2. foundation, அஸ்திவாரம்.

வின்சுலோ
 • [upatāṉam] ''s.'' [''pref.'' உப.] A pil low, bolster, தலையணை, Wils. p. 155. UPAD' HANA. 2. Foundation, அஸ்திவாரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < upādāna.See உபாதானகாரணம். அவையிதற்கே யுபதானமாகும்(பாரத. இராச. 4).
 • n. < upa-dhāna.1. Pillow, cushion; தலையணை. (திவா.) 2. Found-ation; அஸ்திவாரம். (W.)
 • n. perh. upadhāna.Religious observance; விரதம். (நாநார்த்த.)