தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மயக்கம் ; வெறி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வெறி. Madness, mania, intoxdication;
  • ஊமத்தை. (நாநார்த்த.) Datura;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < un-māda. Madness, mania, intoxication; வெறி.
  • n. < unmāda.Datura; ஊமத்தை. (நாநார்த்த.)