தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காடி. (சங். அக.) Vinegar, sour gruel;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காடி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < unnāha.Vinegar, sour gruel; காடி. (சங். அக.)