தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கார்த்திகைமாதத்துச் சுக்கிலபட்சத்துத் துவாதசி. (M. E. R. 571 of 1926.) The 12th titi in the bright fortnight of Kārttikai;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < utthāna +. The 12th titi in the bright fortnight of Kārttikai; கார்த்திகைமாதத்துச் சுக் கிலபட்சத்துத் துவாதசி. (M. E. R. 571 of 1926.)