தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பிரதிவாதியின் சாட்சி. (யாழ். அக.) Defendant's witness;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • உத்தரநட்சத்திரராசி uttara-naṭcattira-rācin. < id. + nakṣatra +. Constellations to the north of the zodiac; இராசிமண்டல நட் சத்திரங்களுக்கு வடபாலுள்ள நட்சத்திரத்தொகுதி. (M. Navi. 109.)
  • n. < id. +.Defendant's witness; பிரதிவாதியின் சாட்சி. (யாழ்.அக.)