தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நல்வழியில் சேர்த்த பொருளைத் தக்கார்க்கு வழங்குகை ; பாக்கு வெற்றிலைகளைத் தானமாகக் கொடுக்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பாக்கு வெற்றிலைகளைத் தானமாகக்கொடுக்கை. (யாழ். அக.) Gift of betel leaves and nut;
  • நல்வழியிற் சம்பாதித்ததைச் சற்பாத்திரங்களுக்கு ஈகை. (பிங்.) Gift of the highly praiseworthy kind, as giving to the meritorious from one's honest earnings;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Reward of merit, gifts of the highest kind--as gifts ob tained in the paths and virtue and be stowed on the meritorious, நல்லோர்க்கீ கை. See தானம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ut-tama + dāna. Gift of the highly praiseworthykind, as giving to the meritorious from one'shonest earnings; நல்வழியிற் சம்பாதித்ததைச் சற்பாத்திரங்களுக்கு ஈகை. (பிங்.)
  • n. < id.+. Gift of betel leaves and nut; பாக்கு வெற்றிலைகளைத் தானமாகக்கொடுக்கை. (யாழ். அக.)