தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விஷ்ணுகரந்தைச் செடி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See விஷ்ணுகிராந்தி. (W.) A plant that grows only in hot and dry places.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
விஷ்ணுகரந்தை.

வின்சுலோ
  • ''s.'' The விஷ்ணு காந்தை plant, Spharanthus Indicus.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf.உதிரமுறிப்பான். A plant that grows only inhot and dry places. See விஷ்ணுகிராந்தி. (W.)