தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெருப்பு ; கொடிவேலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அக்கினிதேவன். (W.) 1. God of Fire;
  • கொடுவேலி. (சங். அக.) 2. Ceylon leadwort;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the God of fire, fire.

வின்சுலோ
  • [utakavaṉ] ''s.'' Fire, or the god of fire, agni, நெருப்பு; [''ex'' உத, an oblation.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உதவகன். 1. Godof Fire; அக்கினிதேவன். (W.) 2. Ceylon lead-wort; கொடுவேலி. (சங். அக.)