தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூக்கின் உட்புறத்தின் மேற்பாகம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூக்கின் உட்புறத்தின் மேற்பாகம். (யாழ். அக.) Top of the nostril;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Top ofthe nostril; மூக்கின் உட்புறத்தின் மேற்பாகம். (யாழ்.அக.)