தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உணவு. உண்விழைவார்க் கில்லை யுயிரோம்பல் (அறநெறிச். 115). Food;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • V. & I. v. t. (fut. உண்பேன், உண்ணு வேன்), eat, suck, take food. Some times it serves to form a passive verb, as in தள்ளுண்ண, to be rejected. உண்ட சோற்றுக்கு, (வீட்டுக்கு) இரண்ட கம் பண்ணப்படாது, one should not prove false to one's benefactor. உணவு, உணா, உண்டி, ஊண், food. உணி, (contr. of உண்ணி) an eater; used as a termination denoting one who eats or suffers as இரப்புணி, அடியுணி, குத்துணி, உதையுணி, etc. உண்கலம், a plate, a dish. உண்டாட்டு, v. n. play, festivity. உண்ணீர், (உண்+நீர்) water to drink. உண்பிக்க, to cause to eat, to feed. உண்பனை, தின்பனை, eating together. குத்துண்ண, to be stabbed. சிற்றுண்டி, sweet-meats, refreshment between meals. பேருண்டி, principal meal, eating to excess. உண்ணாவிரதம் கொள்ள, to vow to fast. நசுக்குண்ண, to be crushed. கொலையுண்ண, to be killed. முலையுண்கிற குழந்தை, a sucking child.

வின்சுலோ
  • [uṇ ] --உண்ணு, கிறேன், உண்டே ன், உண்பேன் or உண்ணுவேன், உண்ண, ''v. a.'' To eat, drink, suck--as a child; to take food, whether solids, liquids or other kinds, to taste, அருந்த. 2. To feed, make a full meal --as a dinner, &c., புசிக்க. 3. To enjoy, suffer, experience, or receive the fruits of actions performed in former births, or in future the actions of the present, அனுபவிக்க. 4. To imbibe, absorb, விழுங்க.--''Note.'' With verbal roots and sometimes with verbal nouns it forms a passive--as அடியுண்ண, to be beaten; அலையுண்ண, to be distressed. உண்டசுற்றமுருகும். Relations or friends who have eaten together will cherish towards each other kindly feelings. உண்டசோற்றுக்கிரண்டகம்பண்ணப்படாது. One ought not to be ungrateful to his bene factor. உண்டார்மேனிகண்டாற்றெரியும். A person's diet may be known by his appearance. உண்ணக்கைசலிக்க. To be so delicate as to tire by eating--as a dainty child, &c. 2. To be wearied, cloyed, sated, &c. by too profuse a supply of food. உய்யாவினைப்பயனுண்ணுங்காலை. While expe riencing the inevitable fruits of former births.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உண்-. Food; உணவு. உண்விழைவார்க் கில்லை யுயிரோம்பல் (அறநெறிச். 115).