தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அறிதல் ; நினைதல் , கருதுதல் ; ஆராய்தல் ; இயல்புணர்தல் ; ஊடல் நீங்குதல் ; தெளிதல் ; துயிலெழுதல் ; பகுத்தறிதல் ; நுகர்தல் ; தொட்டறிதல் ; பாவித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கருதுதல். (திவா.) 2. To think, reflect, consider, contemplate;
 • பாவித்தல். அண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணர (சி. போ. 9, 2, 3). 5. To realize, conceive, imagine;
 • உள்ளம் நெகிழ்தல். துயிலெழுதல். மன்னநீ யுணர்தியென்னா (கம்பரா. கும்ப. 44). அயர்வு நீங்குதல். வீழ்ந்தயர்ந்தா னுணர்ந்தனனே (கந்தபு. அசுரேந். 13). பிரிதல் (பிங்.). ஊடல்நீங்குதல். ஊடலுணர்தல். (குறள், 1109). 6. To feel; -intr. 1. To wake from sleep; 2. To get back to consciousness, recover from langour; 3. To separate; 4. To become reconciled, as a husband to his wife; to be reunited after a love quarrel;
 • அறிதல். முன்ன முகத்தினுணர்ந்து (புறநா. 3, 25). 1. To be conscious of; to know, make out, understand;
 • ஆராய்தல். உற்று நாறியுங் கண்டு முணர்ந்து (சீவக. 885). 3. To examine, test, observe, scrutinize;
 • அனுபவித்தல். ஐந்தினையு மொன்றொன்றாப் பார்த்துணர்வது (சி. போ. 11, 1, 1). 4. To experience, as a sensation;

வின்சுலோ
 • ''v. noun.'' Being reconcil ed--as man and wife after a love quarrel. ஊடலுணர்தல்புணர்தலிவைகாமங்கூடியார்பெற் றபயன். Disunion, reconciliation and the pleasures of love, those are the fruits of matrimony. (குறள்.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. [K. oṇar, M.uṇar.] tr. 1. To be conscious of; to know,make out, understand; அறிதல். முன்ன முகத்தினுணர்ந்து (புறநா. 3, 25). 2. To think, reflect,consider, contemplate; கருதுதல். (திவா.) 3. Toexamine, test, observe, scrutinize; ஆராய்தல்.உற்று நாறியுங் கண்டு முணர்ந்து (சீவக. 885). 4. Toexperience, as a sensation; அனுபவித்தல். ஐந்தினையு மொன்றொன்றாப் பார்த்துணர்வது (சி. போ. 11,1, 1). 5. To realize, conceive, imagine; பாவித்தல். அண்டனை யான்மாவி லாய்ந்துணர (சி. போ. 9, 2, 3).
  -- 0406 --
  6. To feel; உள்ளம் நெகிழ்தல்.--intr. 1. To wakefrom sleep; துயிலெழுதல். மன்னநீ யுணர்தியென்னா(கம்பரா. கும்ப. 44). 2. To get back to consciousness, recover from languor; அயர்வு நீங்குதல்.வீழ்ந்தயர்ந்தா னுணர்ந்தனனே (கந்தபு. அசுரேந். 13).3. To separate; பிரிதல். (பிங்.) 4. To becomereconciled, as a husband to his wife; to bereunited after a love quarrel; ஊடல்நீங்குதல்.ஊடலுணர்தல் (குறள், 1109).