தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இடையீடின்மை. (நாநாநரத்த. 733.) Continuity, non-interruption;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + புறம்பு +. Continuity, non-interruption;இடையீடின்மை. (நாநார்த்த. 733.)