தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தோற்பரிசை. முதற்சுரிகை யுடைதோலும் வாங்கிக்கொண்டு (பெரியபு. கண். 54). Buckler;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உடை + Buckler; தோற்பரிசை. முதற்சுரிகை யுடைதோலும் வாங்கிக்கொண்டு (பெரியபு. கண். 54).