தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆடை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆடை. (அமரா. கதை. 84.) Apparel;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உடு- +. Apparel;ஆடை. (அமரா. கதை. 84.)