தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூட்டடிக்கதிர்களைக் கடாவிட்டுமுக்குகை. Loc. Treading out grain sheaves, a second time by buffaloes or bulls;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உடன் +கட்டு +. Treading out grain sheaves, a secondtime by buffaloes or bulls; சூட்டடிக்கதிர்களைக்கடாவிட்டுழக்குகை. Loc.