தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உச்சயினியிலுள்ள சிவாலயம். (தேவா. 1221, 8.) The šiva shrine at Ujjain;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உஞ்சேனை + Mahā-kāla. The Šiva shrineat Ujjain; உச்சயினியிலுள்ள சிவாலயம். (தேவா.1221, 8.)