தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உச்சிவேளையில் மழை விட்டிருக்கை , இடைவிடுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See உச்சிவீடு, 1.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + வெறி-.See உச்சிவீடு, 1.