தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வகிர் எடுத்தல். (J.) To part the hair in two with a clevage line from the crown to the forehead;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr.< id. + எடு-. To part the hair in two with acleavage line from the crown to the forehead;வகிர் எடுத்தல். (J.)