கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பலக்கப்பேசல்.