தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மிருகசிரம் சித்திரை அவிட்டம் என்ற மூன்று நட்சத்திரங்கள். (சோதிட. சிந். 36.) The tree nakṣatras, mirukaciram, cittirai, aviṭṭam;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +நிலை +. The three nakṣatras, mirukaciram,cittirai, aviṭṭam; மிருகசிரம் சித்திரை அவிட்டம் என்ற மூன்று நட்சத்திரங்கள். (சோதிட. சிந். 36.)